ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 55 € ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Aqua Purest

Τι είναι οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC);

Aquapurest

VOCs – Οι αέριοι ρύποι στο νερό.  Οι VOCs (πτητικές οργανικές ενώσεις) θέτουν έναν πιθανό κίνδυνο υγείας επειδή πολλές από αυτές είναι γνωστές ως καρκινογόνες ουσίες. Είναι ρύπανση προερχόμενη από ανθρώπινη δραστηριότητα και παρουσιάζει έξαρση κοντά σε βιομηχανικά πάρκα ή σε αντλιοστάσια γύρω από βιομηχανικές ζώνες. Έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα 55 επικίνδυνες πτητικές οργανικές ενώσεις στο νερό με την συνηθέστερη να είναι το χλωροφόρμιο που προέρχεται κυρίως από την απολύμανση με χλώριο των δημόσιων δικτύων ύδρευσης. Ο αριθμός αυτός έχει αυξητική τάση όσο θα εξελίσσεται η χημική βιομηχανία στο μέλλον.

 Η προέλευση των VOCs. Οι πτητικές οργανικές χημικές ουσίες προκαλούνται από καύση καυσίμων, óπως βενζίνη, πετρέλαιο, ξυλάνθρακας, φυσικό αέριο, διαλύτες και χρώματα. Προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα και επομένως η ανίχνευση τους δείχνει ότι έχει υπάρξει μια χημική επέμβαση ή κάποιο άλλο γεγονός.

 Στο νερό που καταναλώνουμε εισέρχονται από διαρροές σε δεξαμενές βενζίνης και πετρελαίου οι οποίες επιμολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα από όπου αντλείται το νερό. Οι πτητικές οργανικές χημικές ουσίες που ελέγχονται στο πόσιμο νερό στην Ελλάδα, ορίζονται στην προδιαγραφή «ασφάλεια πόσιμου νερού» του 1986 παρατίθενται παρακάτω.

 Πτητικές οργανικές χημικές ουσίες:

  • Τριχλωροαιθυλένιο (0.005 mg/l) χρησιμοποιείται στο στεγνοκαθριστήρια και είναι ύποπτη για καρκινογένεση.
  • Τετραχλωραιθυλένιο(0.005 mg/l) Carbontetrachloride (0.005 mg/l)
  • Τριχλωροαιθάνιο (0.2 mg/l)
  • Διχλωροαιθάνιο (διχλωρίδιο αιθυλενίου) (0.005 mg/l)
  • Χλωρίδιο του Βινυλίου (0.002 mg/l)
  • Διχλωρομεθάνιο (χλωρίδιο μεθυλενίου) (0.005 mg/l)
  • Βενζόλιο (0.005 mg/l) Μονοχλωροβενζόλιο (0.1 mg/l)
  • Διχλωροβενζόλιο (0.6 mg/l)
  • Trichlorobenzene (0.07 mg/l)
  • Dichloroethylene (0.007 mg/l) χρησιμοποιείται στον καθαρισμό μετάλλων και είναι ύποπτη για καρκινογένεση και τερατογένεση. Dichloroethylene (0.1 mg/l) Dichloroethylene (0.07 mg/l)

Η αντιμετώπιση των VOCs στο νερό. Η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη τεχνολογία για την αφαίρεση των πτητικών οργανικών χημικών ουσιών είναι η απορρόφηση τους με ενεργό άνθρακα. Λιγότερο συχνά και κυρίως σε βιομηχανικές εφαρμογές συναντάται και η χρήση ζεóλιθων και άλλων υλικών. Ο εξαερισμός και μόνο ή σε συνδυασμό με τον ενεργοποιημένο άνθρακα, είναι επίσης ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση αυτών των αέριων ρύπων. Η αντίστροφη όσμωση θα αφαιρέσει 70-80% των VOCs στο νερό, ενώ η ηλεκτρόλυση και η υπερδιήθηση είναι επίσης τεχνολογίες που είναι σε θέση να καταπολεμήσουν τις πτητικές οργανικές χημικές ουσίες.